وزيرآموزش و پرورش در همايش بزرگ باغبانان مهر و مهرباني؛

توسعه مشاركت غيردولتي يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است

به گزارش نویدتهران،وزيرآموزش و پرورش در همايش بزرگ باغبانان مهر و مهرباني؛ گفت : توسعه مشاركت غيردولتي يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است.

صبح امروز سيد محمد بطحايي در همايش بزرگ باغبانان مهر و مهرباني كه با حضور مديران و موسسان مدارس غيردولتي شهر تهران در سالن همايش هاي برج ميلاد تهران برگزار شد ، با تقدير از زحمات مديران و موسسان مدارس غيردولتي كه بخشي از بار سنگيني تعليم و تربيت را به دوش مي كشند ، اظهار كرد : موضوع مدرسه به عنوان كانون اصلي تعليم و تربيت مسئله است كه سال ها مطرح است و تلاش هايي نيز براي تحقق آن صورت گرفته است اما هنوز با اين هدف فاصله داريم .

وي افزود : آنچه درآموزش و پرورش بايد اتفاق بيفتد در مدرسه بايد محقق شود بنابراين اصل مدرسه است و تمام ساختارهاي آموزش و پرورش درخارج از مدرسه وظيفه پشتيباني و خدمت رساني را برعهده دارند .

بطحايي گفت : هرچه فاصله ها با مدرسه محوري زيادتر باشد موفقيت كمتر و هرچه اين فاصله كمتر باشد شاهد موفقيت بيشتري خواهيم بود.

وي ادامه داد : تا زماني كه در تلقي ما ، مدرسه فرع و وزارتخانه و حوزه هاي ستادي اصل باشد اهداف تعليم و تربيت محقق نخواهد شد .

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد : در سال تحصيلي جاري تدابيري اتخاذ كرديم تا به جاي تصميم گيري در حوزه هاي ستادي ، كليه تصميمات در خود مدارس اتخاذ و عملياتي شود .

وي ارتقاي شايستگي هاي مديران را اولين برنامه مدرسه محوري در سال تحصيلي جديد بر شمرد و خاطر نشان كرد : براي رسيدن به اين مطلوب شايستگي هاي مديران مدارس در طول سال همواره بايد افزايش يابد بنابراين ، دانش – مهارت و توانايي هاي آنها با برنامه ريزي ها و آموزش هايي كه ارائه مي شود ارتقا مي يابد .

عضو كابينه تدبيرواميد از ارسال فراخواني با هدف اعلام ظرفيت هاي مديريتي مدارس و جذب مديران شايسته در پرتال وزارت آموزش و پرورش خبرداد و افزود: ظرفيت هاي لازم در اين فراخوان كه از امروز در سايت مركز اطلاع رساني آموزش و پرورش قرار مي گيرد اعلام مي شود تا معلمان متقاضي با ارائه سوابق خود براي تصدي پست هاي مديريتي اعلام كانديداتوري كنند .

وي ادامه داد: تيمي درآموزش و پرورش اين سامانه را پيگيري مي كنند و با ثبت امتيازات متقاضيان مديران شايسته و متقاضي را به روساي مناطق معرفي و روسا نيز از بين آنها شايسته ترين انتخاب مي كنند . بنابراين ، اولين گام را براي شايسته سالاري بدين ترتيب برداشته ايم .

بطحايي تفويض اختيار و تمركز زدايي را دومين برنامه در سال تحصيلي جاري براي مدرسه محوري عنوان و اظهار كرد : تا امروز حدود 700 صفحه مقررات براي مدارس ارسال شده تا مدرسه براساس آن برنامه ريزي كند اين درحالي است كه هيچ كشوري تمركز گرايي تا اين حد ندارد . بنابراين با كمي تاخير برنامه تمركز زدايي نيز پس از ارتقاي شايستگي مديران در مدارس اجرايي مي شود .

وزيرآموزش و پرورش طراحي و استقرار نظام كنترل كيفيت را سومين برنامه مدرسه محوري در سال جاري بر شمرد و خاطرنشان كرد : تا كنون تفاوتي بين مدارس دولتي موفق و غيرموفق نبوده است اما با استقرار اين سامانه با عملكرد مدرسه در مقايسه با چند ماه قبلش سنجيده مي شود را در پيشرفت تشويق و مواردي كه ضعف داشته تذكرداده مي شود .

وي از ضرورت تغيير نگاه ها به بخش غيردولتي خبردادو افزود : اگر داعيه دلسوزي براي آينده نظام و آموزش و پرورش را داريم بايد نگاه ها نسبت به بخش خصوصي تغيير دهيم زيرا توسعه مشاركت ها امروز يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است .

بطحايي گفت : متاسفانه به 2 دليل نگاه برخي سياستمداران نسبت به بخش خصوصي نگاه خوبي نيست ، اول ؛ تصور نادرستي كه از مشاركت غيردولتي ها وجود دارد برخي معتقدند افرادي در قالب مشاركت تنها با هدف سودجويي و استفاده از آموزش و پرورش وارد اين عرصه مي شوند درحاليكه چنين نيست و دوم ، با مطرح شدن مشاركت غيردولتي برخي فكر مي كنند آموزش و پرورش ميخ واهد وظيفه خود را به بخش خصوصي واگذار كند در حاليكه هر 2 اين تصورات اشتباه است .

وي ادامه داد : در راستاي توسعه عدالت آموزشي دولت به طور ميانگين 3 ميليون تومان براي هر دانش آموزي هزينه مي كند حال اگر توسعه مشاركت هاي بخش غيردولتي محقق شود با اين تعداد هزينه مي توان كيفيت آموزش و پرورش را ارتقا داد .