تمرکززدایی از ضرورت‌های افزایش کارآمدی در اداره کشور است

به گزارش نویدتهران،رئیس جمهور تعامل موثر و سازنده وزرا و استانداران را باعث ارتقای کیفیت تصمیمات و اقدامات دولت عنوان کرد و اظهار داشت: وزرا اختیار آن دسته از تصمیم‌گیری‌ها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت گفت: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند و تعامل موثر و سازنده میان وزرا و استانداران تاثیر قطعی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است، افزود: وزرا به طور جدی در راستای تمرکززدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیم‌گیری‌ها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خصوصی‌سازی برای سامان دادن اقتصاد کشور ضرورت دارد، تصریح کرد: البته خصوصی‌سازی باید به قیمت واقعی، واگذاری به افراد و بخش خصوصی واقعی و واجد شرایط و حمایت دولت از بخش خصوصی پس از واگذاری‌ها انجام شود تا به سامان دادن اقتصاد کشور کمک کند.
آیت‌الله رئیسی بر رعایت سه اصل «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» دولت در اجرای خصوصی‌سازی تاکید و خاطرنشان کرد: اصل خصوصی‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کرده و بخش خصوصی اداره امور را در دست بگیرد.