دكتر كدخدايي خبر داد؛

تعيين اعضاي هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري در سراسر كشور

%da%a9%d8%af%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8cسخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از تعيين اعضاي هيئت‌هاي نظارت استاني در سراسر كشور در جلسه امروز اين هيئت خبر داد.

دكتر كدخدايي سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌‌‌جمهوري ۹۶ با اشاره به برگزاري دومين جلسه اين هيئت، گفت: دومين جلسه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم با موضوع تعيين اعضاي هيئت‌هاي ۱۶ استان باقيمانده كشور برگزار شد.
به گزارش نویدتهران،وي از تعيين اعضاي هيئت‌هاي نظارت استاني در سراسر كشور در جلسه امروز اين هيئت خبر داد و افزود: اعضاي هيئت‌هاي نظارت در ۱۵ استان در جسه هفته گذشته اين هيئت انتخاب شدند كه در جلسه امروز اعضاي ۱۶ استان باقيمانده نيز مشخص شدند كه بدين ترتيب، اعضاي هيئت‌هاي نظارت استاني در سراسر كشور انتخاب شدند.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶، تصريح كرد: هيئت‌هاي نظارت استاني داراي ۵ عضو هستند كه پس از انتخاب اعضا، در اولين جلسه، رئيس و سخنگوي آن انتخاب مي‌شود.