دكتر ره‌پيك:

تعرفه‌هاي رأي بدون مهر نظارت را سريعا بررسي مي‌كنيم

 

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان با تاكيد براينكه اگر گزارشي درباره تعرفه‌هاي بدون مهر به ما ارسال شود آن را سريعا بررسي مي‌كنيم، گفت: اگر كسي با تعرفه بدون مهر رأي دهد، آن رأي از اعداد آرا خارج و نادرست است.

به گزارش نویدتهران، دكتر ره‌پيك در جمع خبرنگاران در محل ستاد مركزي نظارت بر انتخابات درباره اقدامات هيات نظارت بر انتخابات رياست جمهوري پيرامون رسيدگي به تخلفات انتخاباتي گفت: گزارش‌هاي تخلفات به صورت جاري هم از هيات‌هاي نظارت و هم از سوي نماينده كانديداها به هيات مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود كه به مناسبت و اولويت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اولويت رسيدگي به گزارش تخلفات مواردي است كه ممكن است در روند برگزاري انتخابات مشكل ايجاد كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر مشكل بزرگي درباره تخلفات انتخاباتي نداريم و در حدي نيست كه در روند انتخابات تأثيرگذار باشد و روال عادي است.
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي گزارش‌ها حكايت از اين دارد كه در بعضي شعب تعرفه‌ها بدون مهر نظارت توزيع مي‌شود، گفت: بنده هنوز گزارشي در اين باره نديدم، علي القاعده هر احراز هويتي كه صورت مي‌گيرد بايد تعرفه آن ممهور به مهر نظارت باشد، در غير اين صورت آن تعرفه اعتبار ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه اگر گزارشي درباره تعرفه‌هاي بدون مهر به ما ارسال شود آن را سريعا بررسي مي‌كنيم، اضافه كرد: اگر كسي با تعرفه بدون مهر رأي دهد، آن رأي از اعداد آرا خارج و نادرست است.