تصمیم کمیسیون مشترک تشکیل شده براساس برنامه جامع اقدام مشترک

%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85

جمهوری اسلامی ایران توضیحات و توجیهات فنّی خود در رابطه با برنامۀ تدوین شده درخصوص انجام فعالیّت¬های حسابرسی مواد هسته¬ای پادمان آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده (EUPP)UO2 را به کمیسیون مشترک ارائه کرد. کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدّ نظر قرار داده و آن را بر اساس اختیار خود در مشاوره و ارائۀ راهنمایی در مورد موضوعات اجرایی براساس پارامترهای زیر تأیید کرد.

به گزارش نویدتهران، شایان ذکر است که این تصمیم کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:
۱- اورانیوم موجود با غنای پایین (LEU) در تجهیزات EUPP که با توجّه به فرآیند تشریح شده در این متن، غیرقابل بازیابی تلقّی شود، مشروط بر اینکه ایران تا مدت ۱۵ سال از روز اجرا تأسیساتی با توان بازیابی اورانیوم با غنای پایین LEU از چنین موادی را احداث ننماید، در شمول ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی¬گیرد. اگر در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند زیر به منظور تشخیص میزان مواد نگه داشته شده در تجهیزات (هولداپ)، مطابق نکات مندرج در بند (۲) به عنوان مواد غیرقابل بازیابی محسوب می¬شود.
۲- چنانچه آژانس بین¬المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران اورانیوم تهی شده به بخشی از تجهیزات EUPP از طریق تزریق محلول اورانیل فلوراید به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات وارد کرده تا زمانی که مواد خروجی از آن بخش در سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر شود، مواد LEU نگه داشته شده در تجهیزات EUPP (هولداپ) غیرقابل بازیابی تلقی می شود. مواد حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی، مشروط به این که ایران درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر در بازۀ زمانی مشخص شده زیر رسانیده باشد. بعنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مشمول برجام به حساب نمی¬آید.
۳- تخمین میزان اورانیوم غنی شده در تجهیزات EUPP و مواد خروجی از فرآیند شرح داده شده در بند (۲)، تا ۱۲۰ روز از آغاز روند یادشده بعنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.
۴- کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، نگرانی های ایران در مورد تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده بصورتیکه در پاراگراف ۵۶ از ضمیمه یک برجام آمده است را مورد بررسی قرار خواهد داد.