تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید ژاپن در ایران به وزیر امور خارجه

به گزارش نویدتهران،میتسوگو سایتو سفیر جدید ژاپن در ایران با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.