دادستان کل کشور خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری:

تبلیغات زود هنگام در فضای حقیقی و مجازی ممنوع است

 

به گزارش نویدتهران،دادستان کل کشور خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت:تبلیغات زود هنگام در فضای حقیقی و مجازی ممنوع است
بسمه تعالی
شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی شبکه های اجتماعی از تجمع عده ای از طرفداران بعضی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مشاهده کردم که تبلیغ تلقی می شود.
نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعلام رسمی اسامی کاندیداهای محترم از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ممنوع می باشد،انتظار داریم همه کاندیداهای محترم راسا و با تاکید به طرفداران خود،از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب می شود خودداری فرمایند.
منتظری
دادستان کل کشور،رییس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی و
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری