دكتر كدخدايي:

تاكنون مشكل خاصي در انتخابات خارج از كشور نداشتيم

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات گفت: تاكنون مشكل خاصي در نظارت بر انتخابات خارج از كشور نبوده است و هيات نظارت بر انتخابات خارج از كشور فعال است.

دكتر كدخدايي روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشاركت هموطنان در خارج از كشور و نظارت شوراي نگهبان بر اين شعب افزود: مقدمات انتخابات بيش از حدود ١٠٠ كشور محيا شد كه هموطنان ما در آن كشور ها بتوانند راي بدهند.
به گزارش نویدتهران،وي با بيان اينكه بيش از ٣٠٠ شعبه در اين كشورها فعاليت دارند، ادامه داد: مقدمات باقي كشورها كه در آن ها جمعيت قابل توجهي ايراني داريم، فراهم شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: كشور نيوزلند به دليل تفاوت افقي كه داشت، نخستين كشوري بود كه حتي پيش از ايران اخذ راي را آغاز كرد. مشكل خاصي در نظارت خارج از كشور نبوده، چرا كه ما هيات نظارت بر انتخابات خارج از كشور هم داريم.
دكتر كدخدايي اضافه كرد: چند گزارشي به دست ما رسيده كه نشان مي دهد كه روند خوب بوده، مشاركت نسبت به جمعيت هموطنان در خارج از كشور خوب بوده و مشكل خاصي هم گزارش نشده است.
وي درباره سرنوشت آراي سفيد نيز اظهار داشت: قانون انتخابات در بحث آرا، يك تفكيك سه گانه دارد، آراي صحيح، آراي باطله ماخوذه و آراء باطله غير ماخوذه. آراي صحيح رايي است كه در صندوق مي رود و شمارش مي شود.
سخنگوي ستاد مركزي نظارت بر انتخابات ادامه داد: آراي باطله ماخوذه آرايي مانند آراي سفيد است، شما مشاركت كرده ايد ولي براي نامزدي محسوب نمي شود ولي جزو آرايي است كه در جمع مشاركت محسوب مي شود و تعيين كننده است.
وي تصريح كرد: آراي باطله غير ماخوذه آرايي است كه هم خود راي باطل است و هم جزو آن آراي مشاركت محسوب نمي شود مانند آرايي كه از طريق خريد و فروش، آراي تكراري و امثالهم ايجاد مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره امكان جابه جايي آرا هم گفت: ما ناظران را آموزش داديم و دوستان در هيات هاي اجرايي موظف هستند تا مردم را راهنمايي كنند تا حتي المقدور اشتباهي صورت نگيرد ولي ممكن است فردي اشتباها رايي را در صندوق ديگر بيندازد؛ چون در پايان، آرا شمارش و قرائت مي شود، اين گونه آرا به عنوان جايگاه اصلي خود محسوب مي شود.