سخنگوی وزارت خارجه:

بیانیه وزیران خارجه اتحادیه عرب دیدگاه همه کشورهای منطقه نیست

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت خارجه بیانیه های غیرسازنده را موجب افزایش شکاف در روابط کشورها دانست و گفت: این بیانیه دیدگاه همه کشورهای منطقه نیست و تنها منعکس کننده نگرش خاص برخی کشورهاست.

بهرام قاسمی روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست «کمیته چهارجانبه وزیران خارجه اتحادیه عرب» اظهار داشت: بیانیه های فاقد ارزش و غیرسازنده این کمیته هیچ حاصل و دستاوردی جز تعمیق بی اعتمادی هر چه بیشتر و افزایش شکاف در روابط میان کشورهای منطقه نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: کشورهای عضو این کمیته به خوبی واقف هستند که این بیانیه دیدگاه همه کشورهای منطقه نیست و تنها منعکس کننده نگرش خاص برخی کشورهاست.

* ایران سیاست خود در مبارزه با تروریسم را تغییر نمی دهد
قاسمی بیان کرد: هر چهار کشور عضو این کمیته خوب می دانند جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر چنین اقدامات خصومت آمیز مبتنی بر توهم مزمن، قرار نمی گیرد و سیاست مستقل خود در مخالفت با تجاوز به یمن، مبارزه با تروریسم و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس را تغییر نخواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: در مقابل معتقد است کشورهای منطقه باید در مسیر ایجاد امنیت پایدار و مبتنی بر همکاری های جمعی با تمام کشورهای این منطقه حرکت کنند.

* کشورهای منطقه سیاست حذف یک کشور از معادلات منطقه ای را کنار بگذارند
قاسمی عنوان کرد: کشورهای منطقه باید سیاست های خصومت، تحریم، محاصره، تلاش برای حذف یک کشور از معادلات منطقه ای و تجاوز نظامی را کنار بگذارند و هزینه های خود را به جای اقدامات غیرسازنده، صرف اعتمادسازی و شکل دهی ساختارهای جامع منطقه ای برای همکاری بین تمام کشورها کنند.

* کشورهای منطقه مسئولیت سیاست های مخربشان را بپذیرند
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: این کشورها نمی توانند با اتخاذ چنین سیاست هایی، خود را از مسئولیت و پاسخگویی در قبال سیاست های مخرب شان در ایجاد، تداوم و فرسایشی شدن بحران هایی مانند بحران یمن و فاجعه انسانی در این کشور رها کنند.