سخنگوی وزارت بهداشت:

بودجه پیشنهادی ۹۷ در حوزه سلامت، فقط ۶.۴ درصد رشد داشته است

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر این که برای اصلاح نظام سلامت، چاره ای نداریم جز اینکه تولیت وزارت بهداشت را تقویت کنیم، گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه در حوزه سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم، باید نقش و مشارکت دولت و بیمه ها افزایش یابد و بسته های خدمات سلامت نیز کنترل شوند.

دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با راديو در خصوص بودجه سلامت، گفت: تجربه ۵۰ سال اخیر کشور نشان می دهد که خیریه ها، بیمه های خصوصی و تکمیلی ۷ تا ۹ درصد از هزینه های سلامت را تامین می کنند

دکتر حریرچی با تاکید بر این که ۹۰ تا ۹۲ درصد از بودجه سلامت از دو منبع اصلی بیمه ها و دولت و همچنین پرداختی از جیب مردم تامین می شود، افزود: متاسفانه اقتصاد سلامت با بیماری های مزمنی روبرو بوده بگونه ای که ۱۰ سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت، مجموع پرداختی دولت و بیمه ها، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است و بنابراین مردم باید ۵۰ تا ۵۸ درصد از هزینه های سلامت را از جیب پرداخت می کردند، در حالیکه تجربه جهانی این شاخص، میانگین پرداختی مردم از جیب باید ۱۸ تا ۲۴ درصد است و اگر بیشتر از این باشد، مردم با هزینه های کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت روبرو می شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر، سهم مجموع دولت و بیمه ها که حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: در حال حاضر پرداختی از جیب مردم در سه سال اخیر، به حدود ۳۷.۷ درصد تا ۳۸.۷ کاهش یافته است.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت هدف قانون گذار در برنامه های چهارم و پنجم توسعه را کاهش پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد بیان کرد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه این شاخص باید به ۲۵ درصد برسد ، بنابراین برای تحقق این امر، پیش بینی شده که سهم دولت و بیمه ها به ۶۰ تا ۶۲.۵ درصد افزایش یابد.

دکتر حریرچی با بیان این که منابع جاری وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی ۹۷، فقط ۶.۴ درصد رشد داشته است، افزود:همچنین بودجه سازمان بیمه سلامت هم رشد چندانی نداشته گرچه قول هایی در کمیسیون تلفیق داده شده است.

وی افزود: امیدواریم با تعهدی که دولت و بیمه ها دادند بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم و اجرای آن مستلزم حمایت دولت و بیمه ها و نیز مدیریت منابع حوزه سلامت است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام رسمی مرکز ملی آمار ایران مبنی بر این که هزینه های سلامت در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: باید توجه داشته باشیم که این ارقام با لحاظ کردن میزان تورم اعلام شده است وباید در کنار کاهش پرداختی از جیب مردم به دستاوردهای بزرگی که در این زمینه بدست آمده توجه داشته باشیم.

دکتر حریرچی در ادامه با بیان این که در دولت یازدهم و در طول ۴ سال، ۲۴ هزار تخت بیمارستانی جدید به اندازه یک چهارم کل تخت های بیمارستانی کشور، تخت بیمارستانی جدید ساخته شده است، افزود:با توجه به تغییر هرم سنی جمعیت، هزینه های حوزه سلامت، سالانه۳ تا ۵ درصد افزایش می یابد.

وی با تاکید بر این که برای اصلاح نظام سلامت، چاره ای نداریم جز اینکه تولیت وزارت بهداشت را تقویت کنیم، گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه در حوزه سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم، باید نقش و مشارکت دولت و بیمه ها افزایش یابد و بسته های خدمات سلامت نیز کنترل شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به نظر سازمان بهداشت جهانی مبنی بر این که بدترین نوع پرداختی در نظام سلامت، پرداختی از جیب مردم است، افزود: اگر همان منابع سال ۹۳ علیرغم تورم موجود به طور کامل به وزارت بهداشت اختصاص داده شود، قادریم که دستاوردهای طرح تحول سلامت را حفظ کنیم.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به توجه و حمایت رییس جمهور و رییس مجلس از حوزه سلامت، گفت: در صورت اختصاص منابع پایدار به حوزه سلامت در سالهای آینده اجازه نمی دهیم که خدشه ای به خدمات ارائه شده و طرح تحول سلامت وارد شود.