وزير آموزش وپرورش در همايش بزرگ مربيان تربيتي:

بر مبناي علاقه و تمايلات خودمان براي دانش آموزان تصميم گيري نكنيم

به گزارش نویدتهران،وزير آموزش و پرورش در همايش بزرگ مربيان تربيتي با تأكيد بر مهدويت و درك شرايط روز گفت: بر مبناي علاقه و تمايلات خودمان براي دانش آموزان تصميم گيري نكنيم.
صبح امروز سيدمحمدبطحايي در همايش 3 هزار نفري مربيان تربيتي شهر تهران در تالار همايش وزارت كشور كه به مناسبت سال روز تأسيس نهاد امور تربيتي برگزار شد، ياد و نام امام راحل و شهيدان رجايي و باهنر را گرامي داشت و اظهار كرد: شايد زماني كه شهيدان رجايي و باهنر اين تصميم انديشمند را اتخاذ كردند عمق اثربخش آن مشخص نبود و برخي تأسيس اين نهاد را يك تصميم ساده اداري تلقي مي كردند ، اما در ادامه مشاهده كرديم كه تأسيس نهاد امور تربيتي خون تازه اي در پيكره انقلاب جاري ساخت و دستاوردها و آرمان هاي انقلاب اسلامي از طريق اين نهاد جاري و ساري شد.

وي با اشاره به فرمايشات رهبرمعظم انقلاب اسلامي درخصوص اهميت امور تربيتي، تصريح كرد: پرچمداران عرصه تربيت در دهه هاي اخير تلاش هاي فراواني كرده اند و دستاوردهاي ارزشمندي در حوزه امور تربيتي داشته اند. اغلب مسئولين كشور روزي افتخار مربي تربيتي بودن را داشته اند و بسياري از مربيان پرورشي پست هاي مديريت را برعهده گرفتند.

وزير آموزش و پرورش گفت: رسالت و مأموريتي كه در سال هاي آغازين پس از انقلاب بر دوش عده اي از مربيان تربيتي قرار گرفت. در ادامه با ورود مربيان آموزش ديده مسئوليت آن توزيع شد ، اما به دليل تنوع و گستردگي دامنه مسائل تربيتي امروز همچنان مسئوليت تربيت دانش آموزان بر دوش مربيان امور تربيتي سنگيني مي كند و متأسفانه اين نقص امروزه وجود دارد و مشكلات تربيتي همچنان ادامه دارد و كماكان مربيان پرورشي پرچمدار و راهبر جريان تربيتي است.

وي آغاز به كار در آموزش وپرورش در كسوت مربي تربيتي را افتخار دانست و اذعان كرد: هر چند حلقه اتصال فعاليت هاي تربيتي در مدارس مربيان پرورشي هستند، اما فعاليت مربيان نبايد به برگزاري مراسم و مناسبت ها محدود شود، بلكه مربيان تربيتي بايد جريان تربيتي مدرسه را همواره رصد كنند و با شناسايي عوامل مخل تربيتي نسبت به رفع آنها اقدام كنند، زيرا بسياري از عوامل اخلال گر تربيتي، منطقه اي و يا مدرسه اي هستند.

بطحايي رصد روند تربيتي را رسالت اصلي مربيان پرورشي برشمرد و خاطر نشان كرد: مربيان چشم بينا و حس گرهايي هستند كه دائما بايد جريان تربيتي مدارس را رصد كنند و ساير معلمان را در جريان فضاي تربيتي مدرسه قرار دهند و اين امر نيازمند حس گري هوشمند است تا سمت و سو و سرعت جريان تربيتي را مشخص كند.

وي باز تنظيم مأموريت مربيان تربيتي را ضرورت امروز دانست و افزود: بعضا مشاهده مي شود مربيان پرورشي تنها به برگزاري مراسم و مناسبت بسنده مي كنند. اين امر بين مربي پرورشي و شأن و جايگاهش فاصله زيادي ايجاد مي كند؛ بنابراين يكي از مسئوليت هاي امروز معاونت پرورشي بازتنظيم مأموريت مربيان تربيتي است.

عضو كابينه تدبير واميد گفت: سياست مدرسه به عنوان كانون اصلي تعليم وتربيت از سايت هاي اصلي آموزش وپرورش است ؛ زيرا معتقديم اگر تيم مدرسه قدرت عمل بيشتري داشته باشد مربي تربيتي نيز مي تواند نقش خود را بهتر ايفا كند.

وي افزود: مربيان نبايد آنقدر دچار روزمرگي شوند تا از رسالت اصلي خود كه رصد جريان تربيتي و رفع موانع است، باز بمانند و بتوانند دانش آموزان را از آسيب هاي اجتماعي مصون نگه دارند.

وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: نبايد براساس علاقه و تمايلات خودمان براي دانش آموزان تصميم گيري كنيم، زيرا اگر چنين شد، برنامه ها براي دانش آموزان كسالت آور و خسته كننده مي شود و آنها با اكراه و اجبار در آن شركت مي كنند وهيچ اثر تربيتي نيز نخواهد داشت.

وي ادامه داد: اگر اهداف تعليم وتربيت محقق نمي شود، يكي از علت هاي آن اين است كه تمايلات و علايق بچه ها در تصميم گيري ها لحاظ نشده است.

بطحايي گفت: در حوزه نظريه پردازي تربيتي خوب عمل كرديم اما در زمينه عملياتي كردن مفهوم تربيت چنانكه بايد موفق نبوده ايم و ما مشاهده مي كنيم كه ساير معلمان خود را در فرآيند تربيت دخيل نمي دانند.

وي افزود: براي عملياتي كردن مفهوم تربيت در سند تحول نيازمند تغيير درساختارها هستيم كه اين تغييرات بايد عملياتي شوند، لذا حذف آزمون از دوره ابتدايي ، يكي از گام هايي است كه اخيراً دراين راستا برداشته شد.

وزير آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: ارائه درس هاي حافظه محوري به جاي آموزش ومهارت هاي زندگي، كارتربيتي را با مشكل مواجه كرده است و تصميم براي جايگزيني مهارت ها و حذف آزمون ها بايد خيلي زودتر اتخاذ مي شد.