در کمیسیون علمی و فناوری تاکید شد:

برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان

به گزارش نویدتهران،جلسه ۲۶۲ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه گزارشی تحت عنوان «نقش بنگاه‌های زود بازده» در توسعه فرهنگ کارآفرینی ارائه شد.
از اهم موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان به مواردی مانند مفهوم و جایگاه کارآفرینی در ایران، مراحل کارآفرینی، موانع خلاقیت، سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی توسط سایر کشورها، کارآفرینی در ایران در مقایسه با سایزر کشورهای منطقه و مقایسه سطح تأثیر بنگاه‌های زود بازده ها در اشتغال در مقایسه با صنایع دارای فناوری بالا « High Tech ».
پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است توسعه خلاقیت در جامعه با برنامه ریزی از دوران پیش دبستان و دبستان، آشنایی دانشجویان با روزآمدسازی روند پیشرفت و ارتقاء فناوری در جهان و برطرف کردن نقش مخرب کنکور در مسیر ارتقاء خلاقیت دانش آموزان.