بخشنامه دستمزد سال ۹۷ توسط وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی ابلاغ شد

به گزارش نویدتهران،بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۷که به تصویب شورای عالی کار رسید، با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ موضوع حداقل مزد سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره ۸۰۵۳مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره ۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ منتشر می شود.