معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

با اجراي طرح هاي آب و خاك كشور تحول بزرگي در حوزه كشاورزي و اشتغال ايجاد خواهد شد

به گزارش نویدتهران،جلسه بررسي و ارزيابي روند اجراي سه طرح بزرگ آب و خاك كشور كه در استان هاي خوزستان، ايلام و سيستان و بلوچستان در حال اجرا هستند،  به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور از روند اجراي سه طرح بزرگ شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب كشور،‌ آبياري اراضي سيستان و احياء ۵۵۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي استان هاي خوزستان و ايلام، اقدامات صورت گرفته را رضايت بخش ارزيابي و بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اجراي اين طرح ها مطابق با برنامه زمان بندي تعيين شده تاكيد كرد.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر اهميت و اثرگذاري مثبت طرح هاي ياد شده در بخش آب و خاك كشور و اينكه با اجراي اين طرح ها تحول بزرگي در حوزه كشاورزي و اشتغال ايجاد خواهد شد، گفت: در شرايطي كه عده اي دائماً‌ در صدد ترويج فضاي منفي و سياه نمايي در جامعه هستند، لازم است اطلاع رساني مناسبي از پروژه هاي مهم در حال اجرا صورت گيرد تا مردم در جريان كارهاي مثبت انجام شده در بخش آب و خاك كشور و پيامدهاي مثبت آن در توسعه كشور قرار گيرند.
وي با يادآوري مجوز مقام معظم رهبري براي برداشت ۱۰ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آب و خاك كشور، افزود: برخي كاستي ها در اجراي اين طرح ها وجود دارد كه لازم است‌ سازمان برنامه و بودجه كشور با فوريت جلساتي را با وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي برگزار كند و ضمن بررسي مشكلات و موانع فراروي اجراي برخي طرح ها، گزارشي نظارتي و دقيق به دولت ارائه دهند تا براي رفع موانع و مشكلات پيش روي اجراي اين پروژه ها چاره انديشي شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به سفر چندي پيش خود به استان خوزستان و بازديد از اراضي منطقه شلمچه،‌ اظهار داشت: اقدامات خوبي در اين منطقه در دست اجرا است و زمين هايي كه در زمان جنگ از دست مالكان آنها خارج شده بود، امروز مين زدايي شده و عمليات تسطيح و زهكشي در اين اراضي صورت گرفته و بزودي اين زمين ها در اختيار بهره برداران و مردم اين منطقه قرار خواهد گرفت تا تحت كشت و زراعت قرار گيرد.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، استانداران خوزستان، ايلام و سيستان و بلوچستان، رييس كل بانك مركزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور هر كدام گزارشي از آخرين وضعيت اجراي سه طرح ياد شده ارائه كردند و به تشريح جزئيات و مشكلات پيش روي اين طرح ها پرداختند.
بر اساس اين گزارش ها، گستره جغرافيايي طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب كشور در ۱۰ استان مرزي است و تعداد پروژه هاي زيرمجموعه اين سه طرح ۱۵۰ پروژه است كه هم اكنون در دست اجرا قرار دارند.
گفتني است با اجراي سه طرح بزرگ آب و خاك كشور، حدود ۲۳۰ هزار هكتار از اراضي در طرح ايجاد شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب، ۴۶ هزار هكتار در طرح آبياري دشت سيستان و ۵۵۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان هاي خوزستان و ايلام تحت آبياري با شيوه هاي نوين قرار خواهند گرفت كه علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب و اشتغالزايي، زمينه تحول در حوزه كشاورزي و صنايع پايين دستي اين بخش فراهم خواهد شد.
در اين گزارش همچنين اعلام شد كه تعداد نيروي انساني فعال در طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب كشور ۹ هزار نفر، طرح آبياري دشت سيستان ۲ هزار و ۸۰۰ نفر و طرح ۵۵۰ هزار هكتار اراضي خوزستان و ايلام در حال حاضر ۶ هزار نفر است.
در گزارش هاي ارائه شده، درباره جزئيات فني و اهداف كمي سه طرح بزرگ آب و خاك كشور توضيحاتي ارائه شد و نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تشريح ميزان پيشرفت فيزيكي طرح ها و مقايسه آن با برنامه زمانبندي تعيين شده پرداختند.
در پايان اين نشست مقرر شد سازمان برنامه و بودجه جلساتي را با وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو برگزار كند و گزارش دقيقي از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي اين پروژه ها و موانع و مشكلات پيش روي اجراي اين طرح ها تدوين و ارائه كنند.