حضرت علی(علیه السلام) هنگام تشییع وخاکسپاری حضرت زهرا(سلام الله علیها)؛

ای زمین امانتم را به تو سپردم

به گزارش نوید تهران،فاطمه مرضیه(سلام الله علیها) در روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال 45 ولادت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)دیده به جهان گشود.

طبق روایت، حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام)ریحانه نبی(صلی الله علیه وآله)حضرت فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)دربارگاه خداوند متعال دارای 9نام مقدس است:
1)فاطمه 2)صدیقه 3)مبارکه 4)طاهره 5)زکیه 6)راضیه 7)مرضیه 8)محدثه 9)زهرا
هرکدام ازاین نام ها نشانگر بعدی ازشخصیت گرانقدر والهام بخش است.
حضرت امام جعفرصادق(علیه السلام)دررابطه باعلت نام گذاری فاطمه (سلام الله علیها) می فرماید:
فاطمه نامیده شده چون از هرگونه شر وبدی بریده شده است.
حضرت امام محمدباقر(علیه السلام) دررابطه با نام گذاری زهرا می فرماید:
چون خداونداورا از نور عظمتش آفریدپس نور فاطمه تابید آسمان ها وزمین به واسطه نور او روشن شدودیدگان ملائک رافراگرفت.ملائک به سجده افتادندوپرسیدندای خدای مااین چه نوری است؟خداوندفرمود:این نوری از نورمن است که آن را درآسمانم اسکان دادم واز عظمتم آفریدم.
علت نام گذاری صدیقه:یعنی کسی که جداًباصدق وراستی همراه است
علت نام گذاری مبارکه:به اعتبار خیرهاوبرکت های فراوان که از سوی او پدید می آید مبارکه است.قرآن کریم بدین جهت که نسل پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)تنها از وجود مقدس زهرا(سلام الله علیها)استمرار یافته،از وی به کوثر یاد کرده است.
علت نام گذاری طاهره:قران کریم درآیه کریمه تطهیر به طهارت وپاکی خاندان عصمت وطهارت که فاطمه زهرا(سلام الله علیها)محور آن است، گواهی داده است.
علت نام گذاری راضیه ومرضیه:فاطمه به تلخی ها ودشواریهایی که خداونددردنیا برایش مقدور ساخته بودرضایت کامل داشت وخداوندنیزاز اوراضی بود.قرآن کریم درسوره دهر آن را تصدیق می کند.
علت نام گذاری محدثه:از حضرت امام جعفرصادق(علیه السلام)روایت شده که فرشتگان ازآسمان فرود می آمدندوبااوگفتگو می کردند.
زهرای مرضیه(سلام الله علیها)دردوره ای پا به عرصه وجود گذاشت که مسلمانان دردوران بسیار دشواری زندگی می کردند.یکی از حوادث مهم کودکی ایشان،محاصره مسلمانان در منطقه ای به نام شعب ابی طالب بود.
تاریخ ازدواج حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام)وحضرت زهرا(سلام الله علیها)
ازحضرت امام جعفرصادق(علیه السلام)روایت شده که حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)را درماه رمضان به عقد خویش درآورد ودر ذی الحجه همان سال پس از جنگ بدر با وی ازدواج کرد.حاصل این ازدواج پر برکت ،امام حسن (علیه السلام)، امام حسین (علیه السلام)، زینب(سلام الله علیها) و ام کلثوم(سلام الله علیها)است.
وصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها)به حضرت علی (علیه السلام)
در آخرین لحظات زندگانی حضرت زهرا (سلام الله علیها)وقت آن رسیده بود که وی راز هایی راکه درسینه نهان داشت در قالب وصیت هایی برای همسرش علی (علیه السلام)فاش سازد.
حضرت زهرای مرضیه(سلام الله علیها)گفت:پسر عموخداونداز سوی من به توپاداش خیر عنایت کند،نخستین وصیتم این است که پس از من زنی را به ازدواج خویش درآوری،زیرامردان بدون همسر نمی توانند زندگی راادامه دهند.سفارش بعد این است که اجازه ندهید هیچ یک از افرادی که درحقم ستم روا داشتنددر تشییع جنازه ام حاضر شوندزیراانان دشمنان خدا ورسول هستند.مبادارخصت دهی هیچ یک ازآنان یا هوادارانشان برجنازه ام نماز بگزارندشبانگاه آن هنگام که دیدگان مردم آرامش یافت وچشم ها به خواب رفت مرا به خاک بسپار.پسرعموی مهربان از دنیا که رفتم بدنم راازروی لباس غسل بده زیرابدنم پاک وپاکیزه است.باباقی مانده کافوری که از پدرم رسول خدا (صلی الله علیه وآله)به جای مانده مرا حنوط نما وبه همراه خویشان ونزدیکان خاندانم برپیکرم نماز بگزار.سپس شبانه ونهانی بدنم را به خاک بسپار ومحل قبرم را پوشیده دار،هیچ یک ازکسانی که درحقم ستم روا داشتند درتشییع جنازه ام حاضر نشوند.پسرعموبه خوبی میدانم که توپس از من نمی توانی بدون همسر بمانی.بنابراین آنگاه که بازنی ازدواج کردی یک شبانه روز نزداوباش ویا شبانه روز را به سرپرستی فرزندانم اختصاص بده ونزدآنها بمان.استدعایم این است که بافرزندانم به تندی سخن نگویی چرا که آنان یتیم وغریب وشکسته دل هستند که چندی پیش جد بزرگوارشان(صلی الله علیه وآله) را از دست دادندوامروز درفراق وجدایی مادرشان می سوزند.
پرواز روح ملکوتی حضرت زهرا(سلام الله علیها)
لحظه احتضارفرارسید وپرده ها کنار رفت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)نگاهی ژرف به اطراف کرد وگفت:سلام برجبرییل ورسول خدا(صلی الله علیه وآله).
خدایا کنار رسول توودررضوان وجواررحمت وخانه ات دارالسلام قرار دارم. آنگاه چشمان مبارکش راگشود وفرمود:سلام برتو ای گیرنده روح آدمیان،درستاندن روحم شتاب کن وآنرا به سختی مگیر.سپس چشمان خودرابست ودست وپاهایش را به قبله دراز کرد.باانتشارخبرشهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)صدای گریه وشیون مردم مدینه بلندشدمردم بیرون خانه ضجه می زدندومنتظر بودند تا برجنازه نماز بخوانند ولی ابوذرازخانه خارج شد وبه مردم گفت:پراکنده شویدتشییع جنازه دختر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به تاخیر افتاده است.
تشییع وخاکسپاری حضرت زهرا(سلام الله علیها)
باآرام شدن هیاهو آنگاه که مردم به خواب رفتند حضرت علی (علیه السلام) وعباس وفضل بن عباس همراه یک تن دیگر پیکر پاک حضرت زهرا(سلام الله علیها)را حمل کردند و حسنین(علیهم السلام)،عقیل،سلمان،ابوذر،مقداد،بریده وعمارآنرا تامصلای جنائزبردرب مسجدالنبی(صلی الله علیه وآله) بردند.امام با آنان برهمسرش نماز خواند.امام درون قبرشد وبدن مطهر پاره تن رسول خدا(صلی الله علیه وآله) راگرفت ودرلحد قرار داد وگفت:ای زمین امانتم را به تو سپردم.
تاریخ شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)
از امام جعفرصادق(علیه السلام)روایت شده : حضرت زهرا(سلام الله علیها)روز سه شنبه سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری رحلت نمود
ازامام محمدباقر(علیه السلام) روایت شده است:سن آن حضرت هنگام شهادت 18 سال وهفتاد وپنج روز بوده است.

گردآورنده:زیور جواندل

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

منابع:
الف:علی بن عیسی اربلی:کشف الغمه جلد1 ص463
ب:محمدباقرمجلسی،بحارالانوار جلد43ص134و178و192و193
ج:محمدبن فتال نیشابوری روضه الواعظین جلدیک ص151
د:محمدبن علی بن شهرآشوب مناقب آل ابی طالب جلد2ص357
ر:زندگانی وسیره حضرت زهرا(سلام الله علیها)؛سید منذر حکیم