دکتر ظریف در مسکو:

ایران به جهان نشان داده است که به تعهدات خود پایبند است

به گزارش نویدتهران،دکتر ظریف در مسکوگفت:ایران به جهان نشان داده است که به تعهدات خود پایبند است و امروز نوبت دنیاست که به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند.

وی افزود:ما نشان داده ایم کشوری کهن با صبر زیاد هستیم اما حاضریم برای حقوق خود مقاومت کنیم و امروز نوبت دنیا است که به تعهد خود عمل کند.