براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری؛

ايذه درخوزستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۶ریشترايذه در خوزستان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خوزستان ، بزرگي ۴.۶

تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، 2 مهر 1398 در 12:31:58
(وقت محلي – تهران)

2019-09-24 09:01:58
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۲.۰۴ شمالي و ۴۹.۸۱ شرقي
عمق: ۱۲ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خوزستان

فاصله‌ها:
23 كيلومتري ايذه، خوزستان
40 كيلومتري قلعه خواجه، خوزستان
46 كيلومتري قلعه تل، خوزستان