معاون اول رييس جمهور:

اهل فرهنگ مسئوليت سنگيني در توسعه فرهنگ جامعه بر عهده دارند

به گزارش نویدتهران،جلسه هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر توسعه برنامه هاي فرهنگي در مقطع كنوني كشور، گفت: نخبگان و اهل فرهنگ در اين مقطع مسئوليت سنگيني بر عهده دارند و سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز مي تواند در اين زمينه نقشي اثرگذار ايفا كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به شرايط حساس كنوني، افزود: در اين مقطع بيش از هر زمان ديگر بايد اميد و اعتماد مردم تقويت شود و در اين راستا انتظارها و توقعات از بخش فرهنگ بيش از ساير بخش ها است.
وي با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص عملكرد يكساله سازمان اسناد و كتابخانه ملي، اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزيابي كرد و گفت: كتابخانه ملي از نظر دريافت اعتبار و منابع مالي همواره مظلوم بوده است كه بايد بصورت ويژه به اين سازمان توجه شود.
در اين جلسه كه وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش نيز حضور داشتند،‌ رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ضمن ارايه گزارش عملكرد سال ۹۶ اين سازمان ، اقدامات انجام شده و برنامه هاي در دست اجرا را تشريح كرد.
وي همچنين با اشاره به خريد و فراهم آوري نزديك به ۱۵۰۰ نسخه خطي برجسته در سال گذشته، گفت: آمار نسخ خطي سازمان در يك سال اخير ارتقاء يافته و به ۴۰ هزار نسخه رسيده است.
رونمايي از سامانه دانش نامه ايران زمين، رونمايي از فاز نخست سامانه فهرست نسخ خطي فارسي جهان، برگزاري نمايشگاه هاي مختلف، برگزاري نشست منطقه اي يونسكو در سال ۲۰۱۷ با حضور نمايندگان يازده كشور و انعقاد ۱۵ تفاهم نامه همكاري خارجي از جمله اقدامات صورت گرفته سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سال ۹۶ بود كه گزارش آن توسط رييس اين سازمان ارائه شد.
در ادامه اين جلسه برخي پيشنهادات مطرح شده از سوي رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.
تصويب آيين نامه كميسيون دائمي هيات امناء سازمان، تفويض آيين نامه هاي داخلي مورد نياز سازمان به كميسيون دائمي با اطلاع هيات امناء، بررسي گزارش عملكرد مالي سال ۹۵ سازمان، تصويب بودجه سال ۹۷ و تصويب اصلاحيه بودجه سال ۹۶ سازمان اسناد و كتابخانه ملي از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي نيز اتخاذ شد.