ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت؛

انتصاب جدید درسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی

به گزارش نویدتهران،باصدور احکام جداگانه ای ازسوی دکتر دژپسند وزیرامور اقتصادی ودارایی،قائم مقام وعضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی،معاون و همچنین عضو هیئت عالی نظارت این سازمان منصوب شدند.
با احکام جداگانه ای ازسوی فرهاددژپسند وزیراموراقتصادی ودارایی«محسن محمدی معین»به مدت سه سال به سمت عضو هیئت مدیره وقائم مقام سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی،«سیف الله اسلامی»به مدت دوسال به سمت معاون هیئت عالی نظارت «علی بهاری فر»به مدت دوسال به عنوان عضو هیئت عالی نظارت این سازمان منصوب شدند.