انتصابات جدید در وزارت کشور

به گزارش نویدتهران،در نشست امروز شورای معاونین وزارت کشور سید مجید میراحمدی به عنوان معاون جدید امنیتی و انتظامی و مجید بکائی به عنوان نماینده وزیر در امور استان های کویری و محرومیت زدائی معرفی شدند.

در جلسه شورای معاونین به ریاست دکتر وحیدی ضمن بررسی موضوعات و دستور کارهای اصلی نشست، سید مجید میراحمدی به عنوان معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مجید بکائی بعنوان نماینده وزیر در امور استان های کویری و محرومیت زدایی منصوب شدند.

همچنین در این نشست دکتر وحیدی از زحمات حسین ذوالفقاری معاون سابق امنیتی و انتظامی وزارت کشور تقدیر کرد.