انتشار نسخه های بروز شده قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات

به گزارش نویدتهران،نسخه های بروز شده قوانین اصلی و برخی مقررات مرتبط با انتخابات در حال برنامه ریزی برای اجرا در پایان سال ۹۸ ارائه شده از سوی دفتر انتخابات، در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

نسخه های بروز شده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به شرح زیر، منتشر شد.
قانون-انتخابات-مجلس-شورای-اسلامی

قانون-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبری

ايین-نامه-اجرايي-قانون-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبري

گفتنی است، آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از بازنگری و تصویب در هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد.

اسناد
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
ايین نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري