همزمان با روز جهانی«ساعت زمین»؛

یک ساعت به زمین فکر کنیم

دوستداران محیط زیست ،با خاموش کردن چراغ های اضافی از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ (شنبه، پنجم فروردین) به استقبال روز جهانی ساعت زمین می روند.
به گزارش نویدتهران،ساعت زمین نخستین بار توسط روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» در سال ۲۰۰۷، زمانی مطرح شد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان سیدنی اقدام به خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری کردند.
رویداد جهانی ساعت زمین که توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) سازماندهی شده، ساعتی است که خانواده‌ها و کسبه با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیرضروری به مدت یک ساعت،ضرورت ارتقای سطح آگاهی ها درخصوص تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان را یادآوری می کنند.