وزیر کشور:

امروز سمن های جوانان جایگاه حقوقی در سطح ملی پیدا کرده است

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور گفت: با اتفاقی که امروز افتاد سمن های جوانان جایگاه حقوقی در سطح ملی پیدا کردند که با استفاده از این جایگاه می توانند هم در تصمیم سازی ها و هم تصمیم گیری ها موثر باشند اما اینکه چقدر می توانند موثر باشند، بستگی به فعالیتهای خودشان دارد.

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست با مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد جوانان گفت: امروز مخلوق و موجود جدیدی در عرصه تشکلها و سازمانهای مردم نهاد پا به عرصه گذاشت.

دکتر رحمانی فضلی ضمن آرزوی توفیق الهی در این راستا، ابرازامیدواری کرد: جوانان بتوانند اهداف خوب و موثر خود در ارتقای جمهوری اسلامی، توسعه کشور، تقویت ایمان و باورهای مردم و جوانان را در قالب بسترسازی ها و زمینه سازی هایی که انجام می شود، محقق کرده و موفق باشند.

وزیرکشور با بیان اینکه امنیت را به صورت عام می بینیم، اظهار کرد: مشارکت مردم، فعالیت جوانان، تاثیرگذاری جوانان در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه مقوم امنیت هستند. هرچه بتوانیم از جوانان در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بیشتر استفاده کنیم و آنها را بیشتر مشارکت دهیم، توانسته ایم در تقویت امنیت ملی موفق باشیم.

وی افزود: در ۷-۸سال تجربه حضورم در وزارت کشور این موضوع اثبات شده است که هرکجا جوانان به صورت فعال در قالب تشکلها، صنوف و سازمان چه از نوع سیاسی و چه غیرسیاسی ورود کرده اند، توانستند به ما در امنیت بخشی در مناطق، استانها و در سطح ملی کمک کنند.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد؛ بتوانیم از این ظرفیت، انرژی بالا و انگیزه مومنانه خوب و اندیشه های عالی و از طرف دیگر قدرت ریسک پذیری جوانان در قالب تشکلها استفاده کنیم.

دکتر رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: بحمدا… وزارت ورزش و جوانان گام های بلندی در حوزه های سازمانهای مردم نهاد برداشته است و با اتفاقی که امروز افتاد سمن های جوانان جایگاه حقوقی در سطح ملی پیدا کردند که با استفاده از این جایگاه می توانند هم در تصمیم سازی ها و هم تصمیم گیری ها موثر باشند اما اینکه چقدر می توانند موثر باشند، بستگی به فعالیتهای خودشان دارد، آنچه به دولت برمی گردد زمینه سازی و بسترسازی تاثیرگذاری است که انجام شده و دنبال می شود.