شورای اسلامی شهر تهران انتخاب کرد :

افشانی و حسینی مکارم دو گزینه شهرداری تهران

به گزارش نویدتهران،اعضای شورای اسلامی شهر تهران از میان چهار کاندیدای شهرداری محمد علی افشانی وحسینی مکارم را به عنوان دو گزینه نهایی انتخاب کردند.

انتخاب دو گزینه نهایی احراز پست شهرداری تهران در شصت و دومین جلسه شورا آغاز شد.