یوسف نژاد قرائت کرد:

اعلام وصول طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف

به گزارش نویدتهران،عضو هیات رئیسه مجلس طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف را اعلام وصول کرد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

– اعلام وصول طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف.

– طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت.

– طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.