رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

اعلام شرایط ثبت نام افراد در دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال

%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ضمن بیان شرایط ثبت نام افراد در دوره های سواد آموزی، تحکیم و انتقال گفت: هر آموزش دهنده هم زمان می تواند حداکثر ۹۲ نفر سوادآموز در حال تحصیل در دوره انتقال و سوادآموزی داشته باشد.
علی باقرزاده در پاسخ به این سوال که شرایط ثبت نام افراد در دوره سواد آموزی ، تحکیم و انتقال چیست؟ اظهار کرد: فردی می تواند در دوره سوادآموزی ثبت نام کند که در زمان ثبت نام، ۱۰ سال تمام داشته و بی سواد باشد یعنی مدرک تحصیلی معادل سوم ابتدایی ، تکمیلی ، دوره سوادآموزی یا بالاتر نداشته باشد.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازاداره روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ، وی ادامه داد: فردی می تواند در دوره انتقال ثبت نام کند که بالای ۱۰ سال بوده و کارنامه دوره سوادآموزی، دوره تکمیلی، دوره پایانی نهضت سوادآموزی یا کارنامه یکی از پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی بعد از سال تحصیلی ۲۹-۲۰ را داشته باشد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: فردی می تواند در دوره تحکیم سواد، ثبت نام کند که بالای ۱۰ سال و دارای مدرک تحصیلی دوره سوادآموزی، دوره تکمیلی یا یکی از پایه های سوم و چهارم ابتدایی بوده و تمایل به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارد.

سقف مجاز برای ثبت نام یک نفر آموزش دهنده

باقرزاده در پاسخ به این سوال که حداکثر سقف مجاز برای ثبت نام یک نفر آموزش دهنده، چند نفر سوادآموز است؟، بیان کرد: هر آموزش دهنده هم زمان می تواند حد اکثر ۹۲ نفر سوادآموز در حال تحصیل در دوره انتقال و سوادآموزی داشته باشد.

وی در این خصوص ادامه داد: پس از اینکه بیسوادی فرد برای کارشناسان سوادآموزی منطقه محرز شد می توانند درگزینه بازبینی پایگاه سامانه برای فرد مورد نظر در خواست تعیین وضعیت کرده، همزمان درخواست تعهد نیز تکمیل کنند، فرم تعهد نامه را اسکن کرده و پس از تایید استان به سازمان ارسال شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سازمان پس از بررسی اقدام لازم را از طریق سامانه سوادآموزی انجام خواهد داد. چنانچه پس از بررسی براساس مستندات موجود در پایگاه مورد تایید قرار گیرد اصلاحات لازم نیز انجام و به صورت الکترونیکی مجوز ثبت نام داده می شود.

تعداد سوادآموزان در هر دوره

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به این سوال که در کلاس سوادآموزی ، تحکیم و انتقال حداقل و حداکثر سوادآموزان چند نفر هستند؟، افزود: در دوره سوادآموزی حد نصاب سوادآموزان در روش کلاسی و کلاس های مربوط به طرح های سوادآموزی براساس سیاست های سازمان نهضت سوادآموزی برای مناطق مختلف جداگانه تعریف می شود، حداکثر تا ۹۲ نفر بلامانع است، حد نصاب برای فعالیت های واگذاری وجود ندارد و با هر تعدادی می تواند تا سقف ۹۲ نفر کلاس تشکیل دهد.

باقرزاده اضافه کرد: در دوره انتقال در روش غیر واگذاری، حد اقل ۹۰ و حداکثر ۹۲ نفر و در روش واگذاری سرانه هزینه ای حداقل ۱۰ و حداکثر ۹۲ نفر است . در شرایط خاص، حد نصاب مذکور با مجوز سازمان، قابل تغییر است. در دوره تحکیم سواد حد نصاب سوادآموزان دوره تحکیم سواد، حد اقل ۱۰ و حداکثر ۹۲ نفر است