استفاده از شبکه های اجتماعی آری؟ نه؟

بابستن شبکه های اجتماعی،بنیان وحریم خانواده خویش را مستحکم نمایید. %d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa
احمدقلیزاده روانشناس در گفتگو با خبرنگار نوید تهران گفت:متاسفانه برخی خانواده ها کنترل از دست آنها خارج شده وفرزندان خویش را ازتنوعات کاذب فضای مجازی به فضای واقعی وشیرین نمی توانند هدایت کنند.
وی گفت:بابستن شبکه های اجتماعی،بنیان وحریم خانواده خویش را مستحکم نمایید.
قلی زاده افزود:امروزه یکی ازعلل شکاکیت ودرگیری درخانواده ها همین شبکه های اجتماعی و رمز گذاشتن به آنهاست.
این روانشناس گفت:متاسفانه استفاده بیش ازحد ازاین شبکه ها به عادت تبدیل شده وخروج ازآن بایستی به تدریج صورت گیرد.
احمدقلیزاده بااشاره به حضور کودکان در اینترنت وشبکه های اجتماعی گفت:کودکان با الگوبرداری از والدین و دیگربزرگسالان دراین فضا به صورت ناآگاهانه قرار گرفته وعوارض آن به مرور از لحاظ جسمی و روانی به صورت عینی مشاهده خواهد شد.
این روانشناس درادامه گفت:برای رهایی از این عادت،درمنزل یک روز درهفته را بدون استفاده از اینترنت قرار داده وهفته بعد دوروز وبه مرور زمان از استفاده شبانه روزی به ساعتی تبدیل کنید.
وی در خاتمه گفتگوی خود با خبرنگار نوید تهران اضافه کرد که استفاده از تکنولوژی زمانی بهتر است که شما آنرا مدیریت کنید نه بالعکس.