مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت :

اخذ هر گونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت، مجازاتهای قانونی در پی دارد

دکتر میردهقان با بیان این که هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت مجازاتهای قانونی در پی دارد ، تصریح کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت، از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت تبعیت کنند.

به گزارش نویدتهران، دکتر سید محمد حسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: مطابق بند ه ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی در چارچوب بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 به عهده شورای عالی بیمه سلامت کشور و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران است.

وی تصریح کرد: برابر بند ث ماده 70 برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت، از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند و هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه های فوق حسب مورد مشمول مجازات های قانونی مربوطه خواهد بود .

دکتر میردهقان با بیان این که دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جدیت بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند کرد، گفت: ضروری است تا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه اظهار نظر و مداخله غیرمسئولانه در این زمینه خودداری و از قوانین و ضوابط و مقررات مربوطه تبعیت نمایند.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در پایان از هموطنان خواست کماکان هر گونه تخلف از تعرفه هاي قانوني و يا دريافت وجه خارج از پرونده رسمي بيمارستان را به سامانه ملي وزارت بهداشت با شماره تلفن ١٩٠ اطلاع دهند.