افشاني:

احکام انتصاب ۴ شهردار از سوي وزير كشور امضاء شد

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور از امضاي احكام انتصاب شهرداران اردبيل، زنجان، فرديس و ورامين از سوی وزیر کشور خبر داد.
به گزارش نویدتهران؛ سيد محمدعلي افشاني با بيان خبر فوق گفت: دكتر رحماني فضلي وزير كشور احكام انتصاب حميد لطف الهيان شهردار اردبيل، مسيح اله معصومي شهردار زنجان، منوچهر غفاري شهردار فرديس و حسين دهقاني شهردار ورامين را امضاء كرد.
شايان ذكر است بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعيت بيشتر از دويست‌ هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.