دادستان تهران:

احسان مازندرانی برای ادامه محكوميت به زندان معرفی شده است

به گزارش نویدتهران،دادستان تهران گفت: احسان مازندرانی، محکوم امنیتی، برای ادامه محكوميت به زندان معرفی شده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با رد ادعاهای صورت گرفته مبنی بر بازداشت بدون دليل احسان مازندرانی و با انتقاد از فضاسازی صورت گرفته توسط برخی رسانه ها و در فضای مجازی به خبرنگار میزان گفت: بازداشت اين محكوم امنيتی در راستای ادامه و اجرای كامل حكم محكوميت قبلی وی به عمل آمده است.