نمایشگاه مجازی نویدتهران تقدیم می کند؛

«آمریکا همیشه دشمن است»

آمریکا همیشه دشمن و عامل ایجاد گروهک های تروریستی درجهان است. درذیل نمونه ای از حقوق بشر آمریکایی را مشاهده می کنید…