یادداشت روز؛

آمارمشارکت کنندگان انتخابات در دست کیست؟

به گزارش نویدتهران،از ماه های گذشته برخی افراد دست به آمار وارقام بی اساس می زنند که واقعا جای بسی تامل است جز شائبه انگیزی، چیزی عاید نخواهد شد .برخی درداخل وخارج بااستفاده ازشبکه ها وکانال های خاص میزگرد هایی برگزار می کنند ازسویی انتخابات راتحریم می کنند وازسویی میزان مشارکت کنندگان انتخابات را به بیست درصد می رسانند. این درحالی است که فعلا ثبت نامی صورت نگرفته وهیچ کس از لیست کاندیدا ها آگاه نیست ،تحلیل کنندگان برچه اساسی به صورت قطعی امار اعلام می کنند!؟
با استناد برسلایق شخصی نمی توان آمارقطعی داد.
کاندیداها وشعارهای انتخاباتی مشخص نیستند.تحلیل کنندگان بایستی بدانند که در۲۸خرداد۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، درتمام استان ها انتخابات شورا های اسلامی شهر وروستا وهمچنین دربرخی شهر ها انتخابات مجلس خبرگان رهبری وانتخابات مجلس شورا ی اسلامی نیز برگزار خواهد شد.
درست است که برخی کاندیداها شعار خارج از توان ارائه دادند وبرخی نیز شعارهای انتخاباتی رابسته بندی کرده وبه بایگانی سپردند.این دلیلی بر عدم مشارکت مردم درانتخابات نمی شود.ازهم اکنون هیچ کس داخل صندوق ها را نمی بیند وبه طور قطع هم نمی توان درصدی برای مشارکت تعیین کرد.
اخیرا دریکی از شبکه های معاند، مهمانان به شیوه مشارکت مردم درانتخابات می پرداختند که کاملا مشهود بود که ازدلسوزی نیست. آنها نگران پیشرفت وترقی یک ملت هستند وهمان افرادی هستند که برای رسیدن به مطامع خویش شیرین زبانی میکنند ودرآخر میهمانان برنامه درموضوع تحریم وآمارمشارکت انتخابات به مشاجره پرداخته وهمدیگر را متهم کردند.