در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته گزارش شد؛

کاهش ۱۵ درصدي ورودي آب سدهاي کشور/ ۵۷ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

به گزارش نویدتهران،از مجموع ۱۷۱ سد کشور فقط ۱۳ درصد آنها بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است ۶۶ درصد آنها تا ۴۰ درصد و ۲۱ درصد نيز کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.

شرکت مديريت منابع آب ايران اعلام کرد؛ ميزان آب ورودي به سدهاي کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آخرين آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران، از ابتداي مهرماه گذشته تا ۲۱ تيرماه جاري در مقايسه با سال گذشته ميزان آب ورودي به سدهاي کشور ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، ورودي آب به سدهاي کشور از ابتداي سال آبي تا ۲۱ تيرماه جاري ۳۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون متر مکعب بوده که نسبت به ورودي سال گذشته ۴۲ ميليارد و ۲۲۰ ميليون مترمکعب، ۱۵ درصد کاهش داشته است.
اين گزارش با اشاره به اينکه ظرفيت کل مخازن سدهاي کشور در سال جاري ۴ هزارو ۹۰۷ ميليارد متر مکعب است اضافه مي کند: تنها ۶۰ درصد سدهاي کشور پر است.
بر پايه اين گزارش، از مجموع ۱۷۱ سد کشور فقط ۱۳ درصد آنها بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر بوده، ۶۶ درصد آنها تا ۴۰ درصد و ۲۱ درصد نيز کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.
بر همين اساس، ۳۰ درصد سدهاي کشور بين ۷۰ تا ۹۰درصد،‌۳۰ درصد سدها بين ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۷ درصد بين ۴۰ تا ۵۰ درصد آب دارند.
گفتني است، سدهاي جيرفت، کرج، طالقان، لتيان، گلپايگان و ماملو بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و سدهاي لار، زاينده رود، پيشين، ستارخان و دانشمند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.