استاندار تهران تأكيد كرد:

پيوست ها و مطالعات اجتماعي در طرح هاي عمراني و زيست محيطي لحاظ شود

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره به اينكه ماهنوز به طرح ها و پيوست هاي اجتماعي كه بايد ضميمه طرح هاي عمراني و صنعتي باشد توجه نكرديم گفت: توسعه را با سرعت پيش رفتيم و از مسائل اجتماعي و زيست محيطي غافل شديم.

محمدحسين مقيمي امروز (چهارشنبه٢٠ تيرماه) در جلسه مشترك ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي و كارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي استان تهران با بيان اينكه مطالعات اجتماعي و مطالعاتي كه با انسانها سر و كار دارد نمي تواند همه ابعاد وضعيت موجود و علل و عوامل آن را به دست دهد گفت:گزارش ارائه شده در اين جلسه وضعيت اجتماعي و توزيع امكانات در كشور را نشان مي دهد اما به اين معنا نيست همه كارهايي كه در كشورانجام شده نبايد اجرا مي شد بلكه كارهاي ديگري هم بايد در كنار آن محقق مي شد.

وي افزود:كشورهاي پيشرفته طبق امكانات،طرح و آمايش برنامه ريزي كردند و با دستيابي به ٨٠ درصد آن برنامه ،موفق شدند.

استاندار تهران ادامه داد:آلمان در جنگ جهاني زيرساخت هايش را از دست داد و جمعيت زيادي كشته و افراد تاثيرگذارش گرفتار تبعيد و مرگ شدند اما از فرداي جنگ مردمي كه باقي ماندند تصميم گرفتند كشور را نجات داده و طبق طرح آمايش كشور را ساختند.

مقميي عنوان كرد:اكثر شهرهاي آلمان صنعتي هستند و مردم در كنارصنايع خود زندگي مي كنند،اما مشكلات صنايع ما را ندارند و به موازات توسعه به محيط زيست و مسائل اجتماعي خود رسيدند.

وي با اشاره به اينكه ماهنوز به طرح ها و پيوست هاي اجتماعي كه بايد ضميمه طرح هاي عمراني و صنعتي باشد توجه نكرديم گفت: توسعه را با سرعت پيش رفتيم و از مسائل اجتماعي و زيست محيطي غافل شديم.

استاندار تهران مشكلات كنوني را نه به دليل اقداماتي كه انجام شده بلكه به دليل كارهايي كه انجام نشده دانست و افزود:بايد مطالعاتي كه انجام شده به كار بگيريم و وضعيت موجود را شناسايي و مشكلات را رفع كنيم.نمي توانيم جمعيت مهاجرت كرده به تهران را خارج كنيم اما مي توانيم در تهران و ساير شهرها مشكلات را شناسايي و مرتفع كنيم.

به گفته مقيمي؛تفكر،تصميم سازي،تصميم گيري و اجراي تصميمات مهمترين اقدام در رفع مشكلات موجود است. وي تأكيد كرد:در استان تهران آمادگي داريم كه يافته هاي تحقيقاتي و پژوهشي را در دوره اي زماني به كار بگيريم واقداماتي كه در مسائل اجتماعي و زيست محيطي انجام نشده انجام دهيم و تعادل را بازگردانيم تا آمار و تحقيقات انجام شده به طرح و برنامه تبديل شود.