یادداشت یک روانشناس؛

واژه های زیبا همواره ماندگارند وشیرینی لحظات را مضاعف می کنند

به گزارش نویدتهران،نوروز از دیربازدر اول فروردین میهمان خانه هاست. آغاز بهارنویدی است برای ما که نوشدن رابیاموزیم وبرای خود تکانی بدهیم وکدورت وخاطرات بد رادفن کنیم.
نوروز فرصتی برای باهم بودن
نوروز فرصتی است که همگان ازلحظات آن بایستی به نحواحسن بهره برداری کنند.امروزه به دلیل مشغله زیاد ارتباط تاحدودی کمرنگ شده وبرخی باپیامک ویا شبکه های پیام رسان حال همدیگر راجویا هستند درواقع کلمات مجازی جای ارتباط واقعی راگرفته است.ارتباطات مجازی باارتباطات واقعی مانند دیدار نزدیکان با همدیگر؛ قابل قیاس نیستند.به جای ارسال پیامک میتوان از نزدیک طرف مقابل را ملاقات کرد.سعی کنید فرصت دیدار را فراهم سازید.ازسخنان همدیگرناراحت نشوید.لحن گفتار راکنترل کنید.گاهی لحن گفتار،ماراازهمدیگر جدا می کند مهم این است که در محاورات خویش جایی برای سوءبرداشت نگذاریم.جملات خودراکامل وبدون ایراد بیان کنیم.توقعات بی معنی را فراموش کنیم.باانتخاب واژه های زیبا که از قبل آماده کرده ایم به همدیگرهدیه دهیم.
واژه های زیبا همواره ماندگارند وشیرینی لحظات را مضاعف می کنند.
متاسفانه برخی افراددر میهمانی ها حرفی برای گفتن ندارند فقط به همدیگر نگاه می کنند ومعنی دورهمی را نمی دانند وواژه های ماندگار هم رد وبدل نمی شود . با موبایل سرگرم بوده و همین کار را در۳۶۵ روز انجام  می دهند. هنگامی  که محل راترک می کنند مجبور می شوند در مورد محصولات و کالاهای موجود به بحث بپردازند .دراین موقع خاطراتی هم از این دورهمی نخواهند داشت.فقط در حدمبل ومیزو برندکالا وموبایل خواهدبود.

هنگام رویارویی ، خاطرات بد را مرور نکنیم وبرای خلق خاطرات خوش وبه یادماندنی تلاش کنیم این خاطرات درآینده مسکن ما خواهندبود، همدیگررا با رفتار خود پیر نکنیم.نوروز بهتری داشته باشید.