معاون درمان وزارت بهداشت:

هیچ یک از بیمارستان ها مجاز به ارجاع بیماران برای خرید دارو و لوازم پزشکی به خارج از بیمارستان ها نیستند

به گزارش نویدتهران،دکتر آقاجانی گفت: هیچ یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی به هیچ عنوان مجاز نیستند که بیماران را برای خرید دارو و لوازم پزشکی به خارج از بیمارستان ها هدایت نمایند و پرداخت مردم در بیمارستان ها کماکان بر اساس مصوبات دولت خواهد بود.

دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت به دنبال درج مطالبی در مورد مشکلات مالی مربوط به بیمارستانهای یکی از استانها به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات از سازمان های بیمه گر و تاخیر طولانی آنها در پرداختها ضمن بیان این مطلب گفت: مشکلات مالی بسیار زیادی به دلیل عدم همراهی و همکاری سازمان های بیمه گر و عدم پرداخت مطالبات، بر بیمارستان ها و مراکز درمانی حاکم است اما زنجیره ارائه خدمت به هموطنان در بیمارستان های وزارت بهداشت هیچ گاه قطع نشده است و تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت از دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت محافظت کرده و لحظه ای از خدمت به ایرانیان فروگذار نخواهند کرد.

معاون درمان تصریح کرد: وزارت بهداشت، دانشگاه ها و بیمارستان های سراسر کشور خود را مقید به تداوم طرح تحول سلامت و اجرای ضوابط و مقررات آن می دانند که در چارچوب قوانین کشور و حافظ حقوق شهروندی است .

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی به هیچ عنوان مجاز نیستند که بیماران را برای خرید دارو و لوازم پزشکی به خارج از بیمارستان ها هدایت نمایند و پرداخت مردم در بیمارستان ها کماکان بر اساس مصوبات دولت خواهد بود.

معاون درمان وزارت بداشت در ادامه گفت: همکاران حوزه سلامت در سراسر کشور اعم از پرستاران، پزشکان و مدیران و روسای بیمارستان ها و مدیران ستاد دانشگاه های علوم پزشکی ، علی رغم مشکلات بسیار به ویژه تاخیر 9 تا 10 ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات با تلاش بسیار و شبانه روزی همچنان با تداوم طرح تحول نظام سلامت خدمات شایسته ای به مردم عزیزمان ارائه می نمایند، که از آنها صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

دکتر آقاجانی خبر از لغو نامه ای که یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص مشکلات مالی بیمارستانها ابلاغ نموده بود داد و گفت: کماکان برنامه های تحول سلامت با جدیت در آن استان ادامه دارد و تیم ویژه ای نیز به آن استان اعزام شد تا ضمن بررسی مشکلات از نزدیک ، تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و به اجراگذارند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: انتظار وزارت بهداشت و بیمارستان ها و مراکز درمانی این است که هر چه سریعتر مشکل بزرگ خلف وعده بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها که اکنون به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است مرتفع گردد تا از فشار فوق العاده ای که به بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران وارد می شود، کاسته شود.