دکتر رحمانی فضلی؛

هیچ گونه دستگیری نداشتیم

وزیر کشور درباره موضوع دستگیری برخی از فرمانداران به دلایل انتخاباتی گفت: هیچ گونه دستگیری نداشتیم و تنها احضار و ارائه توضیحات بوده است.
به گزارش نویدتهران، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به اینکه در بازشماری برخی از صندوق ها، رای نامزدی کم یا زیاد نشده است؟ گفت: یک رای هم در کل صندوق ها مشکلی نداشته است.