بیشتر بدانیم؛

هنگام زلزله با منابع موثق در ارتباط باشید

به گزارش نویدتهران،حادثه وبلایای طبیعی مهمان ناخوانده ای است و برای مقابله با آن ازقبل بایستی مهارت هایی راکسب کنیم وعقل نیز حکم می کند برای نجات خویش ودیگران به جای امن پناه برده و خونسردی خویش را حفظ کنیم.دراین مواقع از هر منابع خبری استفاده نکنید وشبکه هایی هم هستند که به صحت وسقم خبری توجه نکرده و سعی در به دست آوردن آمار غیرواقعی بازدیدکننده خود هستند .درهنگام حوادث لطفا به شبکه های خبری رسمی از جمله صداوسیما ،خبرگزاریهای رسمی داخل کشور،پایگاه های خبری رسمی و سایت مرکز لرزه‌ نگاری کشوری مراجعه نمایید.

نقشه تخلیه امن مناطق تهران(لطفا کلیک کنید)