دكتر كدخدايي در كانال تلگرامي خود نوشت؛

نحوه رسيدگي به شكايات در انتخابات رياست‌جمهوري

سخنگوي شوراي نگهبان درباره نحوه رسيدگي به شكايات در انتخابات رياست‌جمهوري توضيحاتي را ارائه داد.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان،دكتر كدخدايي در كانال تلگرامي خود در اين باره چنين نوشت:

قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر مي‌دارد:
‌ماده ۷۸- اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

ماده ۷۹- شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰- هيات‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات، شكايات واصله را ‌بپذيرند و ظرف بيست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترك هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌ جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره ۱- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ راي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره ۲- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره ۳- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
‌تبصره ۴- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.