وزير دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح:

فاجعه 12تير اقدامي ضد بشری بود که نشان داد آمریکا به هيچ اصل انساني پايبند نيست

به گزارش نویدتهران،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به عواقب دستيابي تروريست ها به سلاح هاي کشتار جمعي هشدار داد و گفت:فاجعه 12تير اقدامي ضد بشری بود که نشان داد آمریکا به هيچ اصل انساني پايبند نيست.
سردار سرتيپ پاسدار دکتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح دربيستمين سالگرد کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي و سي امين سالروز حمله شيمياي رژيم بحث صدام به سردشت افزود: حمله شيميايي رژيم بعثي صدام به شهر بي دفاع سردشت منجر به شهادت هزاران غيرنظامي شد و شايد بتوان بعد از جنايات ديکتاتورهايي مثل هيتلر و چنگيز در تاريخ انجام مي دهند اين جنايت هم با آنها برابري مي کند.
وي اضافه کرد: در جريان حمله 28 ژوئن 1987ميلادي (هفتم تيرماه 1366) در سردشت از اثر اين حمله نظامي 111 غيرنظامي شهيد و بالغ برهشت هزار نفر دچار مصدوميت شيميايي شدند و هنوز نيز هستند افرادي که دشواري هاي همراهي با پيامدهاي استنشاق گاز خردل را با خود به همراه دارند.
سردار دهقان با بيان اينکه ما تلاش کرديم که چهره هاي آسيب ديده از اين اقدام را به دنيا نشان داده و جهانيان را از پيامدهاي چنين جنايتي آگاه کنيم، ابراز اميدواري کرد که عزم همگاني و جهاني براي مقابله با کساني که بخواهند از چنين امکاناتي استفاده کنند به وجود بيايد.
وي تاکيدکرد: ما اين تجربه تلخ را منطقه اي از کشور شاهد بوديم که دشمنان ما به هيچ پروتکل حقوق و بين المللي پايبند نيستند.
سرداردهقان گفت: اينکه گفته مي شود در دنيا قانون جنگل حاکم است حقيقت غيرقابل انکاري است چرا که صاحبان قدرت خود را صاحب حق مي دانند و منابع خود را منافع جامعه بشري معرفي مي کنند و هرموضوعي که منافع آنان را تهديد کند، براي خود اين حق را قائلند که به منظور مقابله با آن هر ابزاري را به کار بگيرند و از مجراي آن هر جنايتي عليه ملت ها انجام دهند.
وزيردفاع پشتيباني نيروهاي مسلح يادآورشد: درهشت سال دوران دفاع مقدس ايران 583 بار در معرض بمباران و پرتاب سلاح هاي شيميايي قرارگرفت و درمعرض عواملي همچون تابون، تارين و خردل بودند عمليات والفجر هشت و در شهر فاو صدام از گاز خفه کننده استفاده کرد و حتي امکان اينکه رزمندگان به توانند به دفاع از خودشان اقدامي انجام دهند را از آنان گرفت.
سردار دهقان اضافه کرد:«جاي تاسف است که چرا نهادهاي بين المللي که براي حفظ و صلح و امنيت بين المللي تشکيل شده اند و بايد اقدامات بدون ضابطه کشورها را در کسب، توليد و بکارگيري سلاح هاي کشتار جمعي کنترل کنند فقط شاهد بي طرف شده اند به معنايي که احساس نمي کند وظيفه اي متوجه آنهاست».
وزيردفاع ادامه داد: اين درحالي است که آنها خود هم توليد کننده و نيز در اختيار دهنده اين سلاح ها بودند و هم مجوز کاربرد آن رامي دهند و هم از کاربرد آن دفاع مي کنند.
سرداردهقان تاکيدکرد: امروز با شکل دهي پرونده هاي اتهامي و پرونده سازي و بکارگيري سرويس هاي اطلاعاتي عليه برخي از دولت ها ملت ها مواجه هستيم و اين سرويس ها به سادگي پرونده سازي و افکارعمومي را بسيج مي کنند و با ارائه تصويري از تهديد جهاني در صدد فراهم کردن زمينه اقدامات خود هستند.
وزيردفاع اظهارداشت: اخيرا شاهد بوديم به رغم اينکه رژيم قانوني سوريه قبلا خلع سلاح شيميايي شده و نهادهاي مربوطه عدم بهره مندي سوريه را از سلاح هاي شيميايي اعلام کرده اند به بهانه اينکه ارتش يک شهر را مورد حمله شيميايي قرارداده تهاجم وسيعي را عليه رژيم قانوني سوريه انجام دادند و تهاجماتي به مناطق خاصي صورت گرفت و مي بينيم که همچنان بر شيپور جنگ مي دمند.
سرداردهقان اين سوال را مطرح کرد که چرا يک نظام سياسي که اراده آنها توانسته در برابر بر يک جنگ چند ساله مقاومت کند و دنبال استقلال خود باشد، آن را مغاير با منافع خود مي دانند.
وزيردفاع افزود: در چند روز گذشته شاهد بوديم که حدود سه تا چهارهزار سورتي پرواز انواع هواپيماها در محيط عمومي منطقه ما از کشورهاي مثل ايتاليا و انگلستان انجام شد و اعلام کرده اند که رژيم سياسي سوريه بناي بکارگيري سلاح شيميايي را دارد بايد آن را تنبيه کرد چه مرجع قانوني و بين المللي وجود دارد که بخواهند در اين خصوص نظارت کند و براي چنين ادعايي کجا مي توان شکايت کرد و کدام اراده است که اين را بکار بگيرد.
سرداردهقان بيان کرد: دليل آنچه که باعث شد صدام حلبچه را مورد حمله شيميايي قرار دهد همان است که تروريست ها بهانه و مجوز داشته باشند که سلاح ها کشتار جمعي را بکار بگيرند امروز احتمال شکل گيري تلفيقي از ترور و جنگ با سلاح کشتارجمعي وجود دارد و تروريست هاي تکفيري با امکاناتي که ازصدام باقي مانده و آنچه که توانسته اند از صاحبان ها سلاح ها بگيرند به راحتي از اين سلاح ها استفاده مي کنند و به جاي مقابله با آنها مماشات مي شود و بر اقدامات جنايت بار آنها صحه گذاشته مي شود.
وزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بيان داشت: ادعا مي کنند که با تروريست مقابله مي کنند و ائتلاف عليه تروريست ها شکل دادند اما شاهديم که تروريست ها به راحتي پشتيباني مالي مي شوند و مورد حمايت قرار مي گيرند و سران آنها به سادگي هرچه مي خواهند انجام مي دهند.
سردار دهقان گفت: جهان ما جهاني است که صاحبان قدرت، ظلم و تبعيض و تجاوز را به عنوان عدالت، رفاه و استقرار امنيت برجهانيان تحميل مي کنند و به جاي اينکه حافظ امنيت و مبلغ صلح باشند خودشان بزرگترين ناقض حقوق بشرهستند.
وزير دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح ادامه داد: امروز در يمن مشاهده مي کنيم که عربستان تمامي ابزارهايي را عليه مردم به کار گرفته و هيچ مکان و اجتماعي مصون از حمله نيست و هيچ مرکز درماني و آموزشي و فرهنگي را سراغ نداريم که در معرض تهديد و يا اصابت بمب هاي صعودي قرار نگيرد.
سردار دهقان ادامه داد: در اين شرايط مي بينيم که کساني با شعارهاي فريبنده حقوق بشري به منطقه سفر مي کنند و با سران مغرور و جاهل و آدمکش رقص شمشير مي کنند و کشتار ملت يمن را جشن مي گيرند؛ کجاي اين حرکات اخلاق و حقوق انساني دارد.
وي اظهارداشت: در تبيين و تشريح مواضع جمهوري اسلامي درباره سلاح هاي کشتار جمعي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب و با تکيه برمباني ديني با هر نوع توليد، ذخيره سازي و بکارگيري سلاح هاي کشتار جمعي مخالف بوده و ما هر جا توانسته ايم فرياد بلند خود را عليه توليدکنندگان، نشردهندگان و همچنين به کارگيرندگان آن فرياد کشيده ايم.
سردار دهقان اضافه کرد: ما در دوران دفاع مقدس هيچ گاه به خود اجازه نداديم به سمت توليد سلاح هاي کشتار جمعي برويم و تنها اقدامات حفاظتي و پدافندي را افزايش داديم و امروز ايران در زمينه هاي مختلف داراي تجارت باارزش و توانمندي هاي وسيعي است.
وزيردفاع يادآورشد: ما تجارب خود را درحوزه درمان و پزشکي سعي کرديم در معرض اطلاعات جهانيان قرار دهيم و اگر اتفاقي رخ داد آسيب ها را کاهش دهند و دستاوردهاي علمي خود را نيز در اختيار جهانيان قرار داديم.
سرداردهقان تاکيدکرد: ما درجريان حمله عراق به کويت با توجه به احتمال بکارگيري سلاح هاي شيميايي امکانات پدافندي را در اختيار کويت قرار داديم و امروز هم از نشست هاي آموزشي استقبال مي کنيم و با توليد، بکارگيري و انباشت سلاح هاي کشتار جمعي مقابله خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: ما انتظار داريم کشورهاي مستقل و خارج از اراده صاحبان قدرت که صلح و امنيت براي آنها به عنوان يک اصل مطلوب است همکاري کنيم و قواعدي در نظامات حاکم شود که حافظ صلح و امنيت، تخلف ناپذير و تفسيرناپذير باشد.
سردار دهقان افزود: جمهوري اسلامي ايران قرباني ترور و تروريست و قرباني سلاح کشتار جمعي است و اين ملت تا آنجا که برايش امکان دارد اجازه نخواهد داد در اين حوزه ها سايرين کاري بکنند.
وزيردفاع پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: هشدار جدي مي دهم فضايي که امروز در منطقه و جهان وجود دارد مي تواند پيامدهاي وحشتناک و هولناکي براي جامعه بشري داشته باشد اگر تروريست هايي که در سوريه و عراق شکست خورده اند در سراسر جهان پخش شوند و به سلاح کشتار جمعي مسلح شوند، نمي دانيم فرداي جهان چگونه تيره و تاريک مي شود و حاميان آنها چگونه از شر آنها در امان خواهند بود.
سردار دهقان گفت: درآستانه سالروز حمله ناو جنگي آمريکا و هواپيماي ايرباس هستيم که اين هم مي تواند دال بر اين باشد کساني که در موضع قدرت هستند خود را قائل به هيچ اصل انساني نمي دانند و هرجا هر اقدام ضدبشري را انجام مي دهند.
گفتني است بيستمين اجلاس ويژه کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي و سي امين سالروز حمله شيميايي رژيم بحث عراق به مردم شهر سردشت امروز در محل هتل فردوسي با حضور وزير دفاع، معاون وزير امور خارجه، مديرکل کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي و جمعي از سفرا و نمايندگان خارجي مقيم تهران برگزار شد.
ح.اب1529