معاون اول رييس جمهور درجلسه بررسي نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور:

عملكرد در زمينه كاهش تلفات جاده اي با وجود افزايش تعداد خودرو و تعداد سفرها، مثبت است

به گزارش نویدتهران،دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه ميزان تلفات جاده اي در كشور قابل قبول نيست و بايد براي كاهش تلفات چاره اي انديشيده شود، بر لزوم تدوين يك نقشه راه با برنامه زمانبندي مشخص با اهداف كمي تاكيد كرد به گونه اي كه وظايف و تكاليف هر دستگاه و منابع مالي مورد نياز نيز مشخص باشد.

جلسه بررسي نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور عصر امروز(شنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه ميزان تلفات جاده اي در كشور قابل قبول نيست و بايد براي كاهش تلفات چاره اي انديشيده شود، بر لزوم تدوين يك نقشه راه با برنامه زمانبندي مشخص با اهداف كمي تاكيد كرد به گونه اي كه وظايف و تكاليف هر دستگاه و منابع مالي مورد نياز نيز مشخص باشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازي در خصوص جلسات كميسيون بهبود ايمني راههاي كشور و تدوين نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور، از دستگاههاي مرتبط بخاطر مشاركت در تدوين اين برنامه قدرداني كرد و از وزير راه و شهرسازي خواست، اين نقشه راه و راهكارهاي عملي آن را در قالب يك سند ملي براي تصويب در جلسه هيات وزيران مطرح كند.
دكتر جهانگيري عملكرد دستگاههاي مرتبط با ايمني راههاي كشور را مثبت ارزيابي كرد و افزود: با وجود افزايش توليد خودرو و افزايش تعداد سفرها، خوشبختانه در چند سال اخير شاهد كاهش چشمگير تلفات جاده اي بوده ايم كه نشان مي دهد دست اندركاران اين بخش، موضوع ايمني جاده ها را وجهه همت خود ساخته اند.
وي افزود: خوشبختانه موضوع ايمني جاده ها و كاهش تلفات موضوعي است كه مورد اتفاق همه جريانات سياسي، شخصيت ها و مسئولين كشور است بنابراين اگر راهكارهاي اطمينان بخشي براي كاهش تلفات جاده اي و ايمن‌سازي جاده هاي كشور تدوين شود، بي ترديد از حمايت ملي در كشور برخوردار خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر اهميت توسعه حمل و نقل ريلي و كاهش حمل و نقل جاده اي در كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ريلي از سياست هاي قطعي در كشور است كه يكي از آثار آن كاهش تلفات جاده اي است و اين موضوع در برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي با جديت پيگيري مي شود و در بودجه سال ۹۷ كل كشور نيز به عنوان يك جهت گيري دنبال خواهد شد.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا و رييس اورژانس كشور نيز حضور داشتند، وزير راه و شهرسازي توضيحاتي در خصوص اهميت موضوع ايمني راههاي كشور و اينكه اين موضوع در سازمان ملل يك دهه را به خود اختصاص داده است بيان كرد و افزود: موضوع تلفات جاده اي و ايمني راهها، يك موضوع جهاني پراهميت است كه همه كشورها سرمايه گذاري هاي وسيعي در اين زمينه انجام مي دهند.
دكتر آخوندي افزود: مديريت ايمني راه، زيرساختها، خودروهاي ايمن، رفتار ايمن رانندگان و امداد و نجات پس از حوادث، پنج محور اصلي در موضوع ايمني جاده ها محسوب مي شوند كه كميسيون ايمني راههاي كشور نيز با تمركز بر اين پنج محور، پس از برگزاري جلسات متعدد، نقشه راهي براي بهبود ايمني راههاي كشور تدوين كرده است.
وي سپس گزارشي از اقدامات صورت گرفته در جهت كاهش تلفات جاده اي و ايمن‌سازي راههاي كشور و برنامه هاي در دست اقدام ارائه كرد و به تشريح جزئيات نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور و ملزومات اجراي اين برنامه پرداخت.
در اين نشست پس از بحث و تبادل نظر پيرامون نقشه راه بهبود ايمني راههاي كشور، مقرر شد اين نقشه راه و راهكارهاي عملي آن مجددا در كميسيون ايمني راههاي كشور مورد بازبيني قرار گيرد و در قالب سند ملي، در جلسه هيات دولت براي تصويب مطرح شود.