وزیر صنعت،معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل:

ضرورت کاهش بروکراسی اداری در سال رونق تولید

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت،معدن و تجارت با تآکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در سال رونق تولید برای حمایت از تولیدکنندگان،گفت: اطاله بررسی پرونده ها قابل توجیه نیست.

رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: تسریع در امور مربوط به تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، ضرورت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی، افزود: عمده تلاش های ما برای حمایت از بخش خصوصی و حضور و ورود قدرتمندانه آنها در بخش تولید است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری، خطاب به اعضای ستاد تسهیل، بیان کرد: پرهیز از پیچیده کردن مصوبات را در دستور کار قرار دهید و اطاله بررسی ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.