از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد:

صددرصد اعتبار پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تخصيص يافت

به گزارش نویدتهران،محمد باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با صدور بخشنامه‌اي، اعتبار مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان با اولويت وزارت آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه‌ها را به اين وزارتخانه و ادارات آموزش ‌و ‌پرورش استان‌ها ابلاغ كرد.

اين بخشنامه به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه‌ و‌ بودجه جزء۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)مصوب ۱۳۹۳ و حكم ذيل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، اعتبارات ذي‌ربط به آن دستگاه ابلاغ مي‌شود تا با رعايت قوانين و مقررات اقدام شود.

شايان ذكر است كه تخصيص اعتبار مذكور به ميزان ۱۰۰درصد تعيين شده و در رديف اعتبارات هزينه‌اي ۳۶ هزار‌ و ‌۸۸۹ ميليون ريال تعيين شده و در سه مرحله و به صورت مساوي طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور پرداخت مي‌شود.