به مقیاس۴.۴ریشتر؛

شاهرود لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۴ریشترشاهرود را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان سمنان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 15 تير 1397 در 14:27:20
(وقت محلي – تهران)

2018-07-06 09:57:20
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۶.۰۶ شمالي و ۵۴.۸۲ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان سمنان

فاصله‌ها:
42 كيلومتري شاهرود، سمنان
44 كيلومتري دامغان، سمنان
48 كيلومتري اميريه، سمنان