وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

سینمای جوان در دوره جدید مورد توجه جدی قرار گرفته است

به گزارش نویدتهران،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نگاه دولت دوازدهم به سینمای جوان گفت: سینمای جوان در دوره جدید مورد توجه جدی تر قرار گرفته است.

سیدعباس صالحی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره کاهش بودجه خانه سینمای جوان افزود: کارکرد خانه سینمای جوان تقلیل پیدا نکرده بلکه اتفاقی در آن رخ داده این است که در دوره جدید مورد توجه جدی تر قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مراکز مختلف آموزشی در بسیاری شهرستان های کشور و در حوزه های سینمایی وجود دارد و به جای اینکه آموزش مستمر در کانون های خانه های سینمای جوان داشته باشیم، باید به طرف کارگاه های آموزشی حرکت کنیم.
صالحی تاکید کرد: دیگر اینکه بخش تولید سینمای جوان باید جدی تر گرفته شود و به نظر می آید گاهی از این تغییرات، تفسیر غلطی صورت می گیرد و حتما بحث سینمای جوان یک موضوع قابل توجه و جدی در این دوره است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ولی با این نگاه که تولید سینمای جوان باید جدی تر گرفته شود و به جای آموزش های دراز مدت و میان مدتی که برخی از مجموعه های دیگر دارند، باید به طرف کارگاه های آموزشی حرکت کند، البته در شهرستان هایی که بحث آموزش های مستمر جدی است، این آموزش ها ادامه خواهد یافت.