بهرام قاسمی:

سياست های مداخله جويانه و بی ثبات كننده آمریکا در سطح جهان بويژه در غرب آسيا و آفريقا زمينه شكل گيری و گسترش شبكه های تبهكار سازمان يافته قاچاق انسان را فراهم كرده است

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا با موضوع قاچاق انسان که در بخشی از آن اتهاماتی را متوجه کشورمان کرده است، گفت: این گزارش مغرضانه، جانبدارانه و سياسی را که با استفاده از منابع و اطلاعات نامعتبر اتهاماتی بی اساس و غیرواقعی در موضوع قاچاق انسان به كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد كرده است را مردود می دانیم.

قاسمی افزود: دولت آمریکا تلاش دارد تا از طريق اين اقدامات، افکار عمومی جهان را از سياست های مداخله جويانه و بی ثبات كننده خود كه به صورت جدی در سطح جهان بويژه در غرب آسيا و آفريقا زمينه شكل گيری و گسترش شبكه های تبهكار سازمان يافته قاچاق انسان را فراهم كرده، منحرف نماید.

قاسمی با اشاره به نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی در موضوع قاچاق انسان بویژه در ارتباط با قاچاق زنان و کوکان، اظهار داشت: اقدام های يكجانبه، از جمله رتبه بندی كشورها در موضوع جرايم سازمان يافته مانند قاچاق انسان و تهيه گزارش های يكسویه و مغرضانه عليه كشورهای مستقل نه تنها با مقررات و موازین حقوق بين الملل در تعارض است، بلكه تلاش ها و همكاری های بين المللی دولت ها را در مبارزه با اين جرايم تضعيف مي كند و از این جهت دولت آمریکا باید پاسخگوی اقدام های خود باشد.