قاسمی:

سران رژیم صهیونیستی بقای خود را در تهدید انگاری دیگران با استفاده از شارلاتانیسم نخ نما می بینند

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نمایش مضحک تبلیغاتی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یکی از آخرین سریال های تکراری از نمایش های بی ثمر و شرم آور در خصوص برنامه هسته ای مخفی ایران را دست و پا زدن های بی حاصل ورشکسته ای دروغ پرداز و رسوا خواند که جز دروغ پراکنی و دغل کاری کالا و متاعی برای عرضه نداشته و ندارد.

قاسمی افزود: سران رژیم صهیونیستی بقای  رژیم نا مشروع و دروغ بنیان خود را در تهدید انگاری دیگران با استفاده از شارلاتانیسم نخ نمای عصر جاهلیت و بی خبری افکار عمومی جهانیان می بینند که بیهودگی و بی ثمری آن بیش از پیش آشکار است.‌ او و رژیم کودک کش و رسوای صهیونیستی باید به این درک اولیه رسیده باشند که مردم جهان از فهم، آگاهی و شعور کافی برخوردارند.