براساس گزارش مرکزآمار؛

زنان و مردان كشور نسبت به چهل سال پيش سه سال و سه ماه ديرتر ازدواج مي‌كنند

به گزارش نویدتهران،ميانگين سني زنان شهري در اولين ازدواج در سال ١٣٥٥، ٢٠,٢ سال و روستايي ١٩.١ سال بوده كه در سال ١٣٩٥، به ٢٣.٤ در زنان شهري و ٢٢ سال در زنان روستايي تغيير يافته است.

براساس سرشماري سال ١٣٩٥، فاصله ميانگين سن در اولين ازدواج مردان نسبت به زنان در كل كشور چهار سال و ٤ ماه بيشتر مي‌باشد كه اين فاصله نسبت به سال ١٣٥٥ تغيير معني‌داري نيافته است به طوري كه در سال ١٣٩٥ ميانگين سن در اولين ازدواج مردان ٢٧,٤ سال و زنان ٢٣ سال در كل كشور محاسبه شده است و اين نماگر در سال ١٣٥٥ براي مردان ٢٤.١ و زنان ١٩.٧ سال بوده است، به عبارتي در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٥٥ مردان و زنان به طور متوسط، ٣.٣ سال ديرتر ازدواج كرده‌اند.

ميانگين فاصله سني مردان شهري در اولين ازدواج، نسبت به مردان روستايي در سال ١٣٥٥، ٢,٤ سال بوده كه در سال ١٣٩٥، به ١.٣ سال كاهش يافته است. يعني در سال ١٣٩٥ ميانگين سن مردان شهري در اولين ازدواج، ٢٧.٨ سال و ميانگين سن مردان روستايي ٢٦.٥ سال و در سال ١٣٥٥، ميانگين سن در اولين ازدواج مردان شهري ٢٥.١ و روستايي ٢٢.٧ سال بوده است. يعني در شهر، سن ازدواج مردان ٢.٧ سال و در روستا ٣.٨ سال اضافه شده است. به عبارتي به سن ازدواج مردان روستايي نسبت به مردان شهري در سال ١٣٩٥، در مقايسه با سال ١٣٥٥، يكسال و يكماه بيشتر اضافه شده است.

ميانگين سني زنان شهري در اولين ازدواج در سال ١٣٥٥، ٢٠,٢ سال و روستايي ١٩.١ سال بوده كه در سال ١٣٩٥، به ٢٣.٤ در زنان شهري و ٢٢ سال در زنان روستايي تغيير يافته است. همچنين ميانگين سني در اولين ازدواج زنان شهري در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٥٥، سه سال و ٢ ماه و در روستايي ٢ سال و نه ماه اضافه شده است.