درفاصله 22 دقیقه صورت گرفت؛

زلزله ۴.۶ و ۳.۲ ریشتری درفاریاب +جزییات

به گزارش نویدتهران،درفاصله 22 دقیقه ای دو زلزله فاریاب درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 22 تير 1397 در 13:33:24
(وقت محلي – تهران)

2018-07-13 09:03:24
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۲۲ شمالي و ۵۷.۳۴ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
17 كيلومتري فارياب، کرمان
46 كيلومتري كهنوج، کرمان
54 كيلومتري زيارتعلي، هرمزگان


گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۳.۲
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 22 تير 1397 در 13:55:49
(وقت محلي – تهران)

2018-07-13 09:25:49
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۲۲ شمالي و ۵۷.۳۴ شرقي
عمق: ۵ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
18 كيلومتري فارياب، کرمان
47 كيلومتري كهنوج، کرمان
55 كيلومتري زيارتعلي، هرمزگان