طي نامه اي به معاون حقوق عمومي مطرح شد؛

دستور ويژه دادستان كل كشور در پي اقدام توهين آميز شركت سامسونگ

به گزارش نویدتهران، در پي اقدام توهين آميز شركت سامسونگ با ورزشكاران عزيز كشورمان حجت الاسلام و المسلمين منتظري دادستان كل كشور طي دستور ويژه اي به معاون خود در حقوق عمومي خواستار پيگيري ويژه موضوع شد.

جناب آقاي حشمتي
معاون محترم در حقوق عمومي

سلام عليكم

به دنبال اقدام توهين آميز شركت سامسونگ كره جنوبي با ورزشكاران عزيزمان كه نماينده ملت بزرگ و رشيد ايران اسلامي هستند و در پي آثار سوء سياسي و اجتماعي آن در سطح بين المللي و با توجه به كسب منافع سرشار سالانه شركت مذكور از فروش محصولات خود در جمهوري اسلامي ايران، مقرر مي دارد در اولين فرصت مدير شركت سامسونگ در ايران احضار و نسبت به موضوع، اخذ توضيح و بررسي صورت گيرد.

چنانچه متعهد به جبران خسارت معنوي به نحو متناسب با اقدام اهانت آميز خود شدند، زمان مناسبي را تعيين و به مركز شركت اعلام نمايند.

در غيراينصورت شركت سامسونگ به عنوان شخصيت حقوقي و در اجراي بند الف ماده ٨ و مواد ١١، ١٤ و ٦٨٨ قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ٢٠ و ١٤٣ قانون مجازات اسلامي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران جهت بررسي موضوع معرفي شوند.

گزارش اقدامات صورت گرفته به اينجانب ارائه شود.

محمدجعفر منتظري